Κερκυραίων Πρωτοβουλία ΜΚΟ

Κερκυραίων Πρωτοβουλία  ΜΚΟ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑ" ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Πρόγραμμα, Μέρος 2ο:                                                          Οικονομικά και Ανάπτυξη:

Ο ενιαίος Δήμος Κερκυραίων θα ξεκινήσει με οφειλές που ίσως ξεπεράσουν τα 120 εκατομμύρια Ευρώ. Ένα τέτοιο δυσβάστακτο χρέος μπορεί να "δέσει τα χέρια" κάθε δημοτικής αρχής και να περιορίσει τις δυνατότητες για έργα υποδομής και παροχές προς τους δημότες. Πρώτο μέλημα λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι το "συμμάζεμα" των οικονομικών του Δήμου με περιορισμό των δαπανών και αύξηση των εσόδων και γενικά των πηγών χρηματοδότησης. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντική βοήθεια μπορούν να μας παρέχουν η αναμενόμενη ρύθμιση των χρεών, τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα, οι νέες πηγές χρηματοδότησης των Δήμων που προβλέπει ο "Καλλικράτης", η εκμετάλλευση της προστασίας από την UNESCO αλλά και η ενίσχυση από τους απανταχού φίλους του νησιού. Επειδή "λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν", η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και η δυναμική διεκδίκηση πόρων μπορούν να συμβάλλουν στο περιορισμό των ελλειμμάτων και στην επίτευξη της μεγίστης απόδοσης με το ελάχιστο κόστος. Βασική προϋπόθεση τα χρήματα που εισπράττονται από κάθε τομέα τους Δήμου, να παραμένουν σε αυτούς τους τομείς. Τα τέλη καθαριότητας που το 2008 έφτασαν στα 15 εκατομμύρια Eυρώ, να διατίθενται πρωτίστως στο τομέα της καθαριότητας και σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα έσοδα από τα τέλη παρεπιδημούντων, και να παραμένουν στις δημοτικές κοινότητες που έχουν εισπραχτεί και να διατίθενται για της ανάγκες της κάθε κοινότητας. Το ίδιο θα  ισχύει και για τις υπηρεσίες ύδρευσης. Και μόνον όταν η υπηρεσία ύδρευσης και κάθε τομέας και υπηρεσία εκσυγχρονιστεί το πλεόνασμα θα διατίθεται σε άλλες ανάγκες των δημοτικών διαμερισμάτων. Προτείνουμε λοιπόν:
 
1) Πλήρη καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων του νέου Δήμου Κερκυραίων αλλά και των υποχρεώσεων του, μέχρι την 1/4/2011. Πρέπει να ξέρουμε κάθε ιδιοκτησία, κινητή και ακίνητη, όλο των εξοπλισμό, όλο το προσωπικό, τις υποδομές, τα τρέχοντα έργα αλλά και τις οφειλές, τις υποχρεώσεις ακόμα και τις τρέχουσες δικαστικές διενέξεις του Δήμου, προκειμένου να γίνει μια αποδοτική διαχείριση τους. Δυναμική διεκδίκηση ανεκμετάλλευτων και αχρησιμοποίητων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων ΝΠΔΔ.

2) Διαχείριση-εκμετάλλευση όλης της ακίνητης περιουσίας και των "αδελφάτων" του Δήμου, από μια ενιαία αρχή. Κάθε ακίνητο του Δήμου, είτε είναι μνημείο είτε απλή αποθήκη, πρέπει να αποδίδει τα μέγιστα.

3) Αναθεώρηση όλων των τρεχόντων και των παγίων εξόδων του Δήμου, ώστε να περιορισθούν οι αδικαιολόγητες σπατάλες και να μειωθούν κατά το δυνατό οι δαπάνες. Αναθεώρηση όλων των τρεχουσών, μη εργασιακών συμβάσεων (μισθώματα, αναθέσεις, εργολαβίες κλπ).

4) Κατάργηση όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου για να πάψουν οι δημοτικοί υπάλληλοι να είναι θύματα εκμετάλλευσης από τους διαφόρους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες. Αναδιάρθρωση του προσωπικού και μετατάξεις για να εξασφαλιστεί η μεγίστη απόδοση με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Στόχος μας η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας, ώστε να μη συμβάλλουμε στην περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.

5) Ίδρυση ενός γραφείου με εξειδικευμένο προσωπικό για την απορρόφηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων χρηματοδότησης και ενίσχυσης του Δήμου (UNESCO,
INTERREG, LEADER, ΕΣΠΑ κλπ).

6) Είσπραξη όλων των οφειλομένων υποχρεώσεων προς το Δήμο Κερκυραίων από όπου και αν προέρχονται με πρόβλεψη όμως για τους κοινωνικά ευάλωτους. Ιδιαίτερη, ακόμα και δικαστική, διεκδίκηση από τους παγίως και συστηματικώς φοροδιαφεύγοντες, αλλά και από τους καταχραστές της περιουσίας του Δήμου.
Δικαστική δίωξη όσων παράνομα ωφελήθηκαν σε βάρος του Δήμου.
7) Ειδικά προγράμματα σταδιακής εξόφλησης των υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους και πάλι με προτεραιότητα στους κοινωνικά ευάλωτους (μικρές επιχειρήσεις, εργαζομένους κλπ).

8) Ίδρυση νέας Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων, με απορρόφηση των υπαρχουσών και στόχους την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας αλλά και των οικονομικών του Δήμου. Η νέα αυτή Αναπτυξιακή θα λειτούργει καθαρά κερδοσκοπικά, προς όφελος και υπό τον έλεγχο του Δήμου Κερκυραίων, με ιδιωτικά κριτήρια.

8) Ίδρυση Γραφείου Βοήθειας της Επιχειρηματικότητας, στελεχωμένο με οικονομολόγους και με στόχο την προώθηση νέων επιχειρηματικών ιδεών, το οπίο θα  παρέχει συμβουλές και ενημέρωση για τα τρέχοντα οικονομικά προγράμματα (εθνικά, κοινοτικά κλπ). Το ίδιο θα ισχύσει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, υπάρχουσας αλλά και νέας (παραδοσιακά προϊόντα, αγροτουρισμός, οικοτεχνία κλπ).

9) Η λαϊκή αγορά στα χέρια των Κερκυραίων παραγωγών. Θέλουμε να γίνει μέσο προώθησης και ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής. Πλανόδιες λαϊκές να λειτουργήσουν σε κεντρικά σημεία στο Βορρά και Νότο. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας και καθαριότητας στα προϊόντα.
10) Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ορθή και αποτελεσματική ανάπτυξη των αγροτικών και παραγωγικών συνεταιρισμών. Κεντρική και ορθολογική διαχείριση τους με τη συμμετοχή των ιδίων των παραγωγών και του Δήμου μέσω της Αναπτυξιακής. Ίδρυση ενός ενιαίου Συνεταιρισμού Γυναικών με την ενοποίηση των υπαρχόντων και με συμμετοχή της Αναπτυξιακής, για την παραγωγή, προώθηση και προβολή αγροτικών προϊόντων, χειροτεχνιών κλπ. Πλήρης εκμετάλλευση όλων των υπαρχόντων εγκαταστάσεων.                                                                                          
11) Λειτουργία όλων των δημοτικών επιχειρήσεων, φορέων και υπηρεσιών με παραγωγικό, εμπορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την αρχή της αυτοχρηματοδότησης. Στόχος να λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς ενισχύσεις και επιχορηγήσεις, ακόμα και με κέρδος, όπου είναι δυνατό.
12) Δημιουργία ενός ενιαίου κώδικα λειτουργίας του Δήμου Κερκύρας, σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις του “Καλλικράτη” και του ισχύοντος Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Θα περιλαμβάνει όλες τις (μειωμένες σε αριθμό) υπηρεσίες, φορείς και επιτροπές, που θα λειτουργούν στα πλαίσια του νέου Δήμου, εγγυήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και ρυθμίσεις για την προστασία όσων εργάζονται στο Δήμο. Πλήρης διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των υπηρεσιών του, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι υπηρεσίες να στρέφονται γύρω από την εξυπηρέτηση του πολίτη!
13) Ένταξη του Δήμου Κερκυραίων στο καθεστώς της “Παραμεθόριας Περιοχής” με προνόμια που αυτό προβλέπει (μείωση ΦΠΑ, ενισχύσεις επιχειρήσεων κλπ). Είναι η Μύκονος και η Σκιάθος, γιατί όχι και η Κέρκυρα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου