Κερκυραίων Πρωτοβουλία ΜΚΟ

Κερκυραίων Πρωτοβουλία ΜΚΟ
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Καταστατικό

Μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑ (Μ.Κ.Ο.)»

Άρθρο 1ο
Αποφασίζουν με το παρόν συμφωνητικό τη σύσταση Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης πολιτών και κινήσεων με τη μορφή Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα , η οποία θα αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 του Αστικού Κώδικα, με τους κατωτέρω καταστατικούς όρους και συμφωνίες, τους οποίους συνομολογούν και συναποδέχονται και οι οποίοι έχουν ως εξής:

Άρθρο 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
Η επωνυμία της οργάνωσης είναι: «ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Μ.Κ.Ο.»

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ:
Η έδρα της Μ.Κ.Ο. ορίζεται ο Δημος Κέρκυρας. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού. Η Μ.Κ.Ο. μπορεί να διατηρεί παραρτήματα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και χώρες του κόσμου όπου υπάρχουν αναφορές που σχετίζονται με την ελληνική ομογένεια και τους τόπους καταγωγής τους.

Άρθρο 4ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ:
Η Μ.Κ.Ο. θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή με το σήμα στο κέντρο και περιμετρικά, στο πάνω μέρος, την ένδειξη «ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Μ.Κ.Ο» και, στο κάτω μέρος, την ένδειξη ΚΕΡΚΥΡΑ 2011.
Σήμα της ο χρυσός λέοντας του Αγίου Μάρκου σε μπλε (2/3 πάνω μέρος) και μπορντό (1/3 κάτω μέρος) φόντο κρατώντας 7 βέλη και κλειστό βιβλίο.

Άρθρο 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Μ.Κ.Ο. ορίζεται για (20) είκοσι χρόνια με δυνατότητα παράτασης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στα βιβλία Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Αν η Μ.Κ.Ο. συνεχίσει τις εργασίες της και μετά την ως άνω ημερομηνία θα θεωρείται ότι παρατάθηκε για αόριστο χρόνο.


Άρθρο 6ο

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Οι σκοποί της Μ.Κ.Ο. είναι:
Οι σκοποί της Μ.Κ.Ο. είναι μη κερδοσκοπικοί, αλλά γενικότερα οικονομικοί κατά την έννοια του άρθρου 784.                                                                                     
Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Κέρκυρας.  
Η ανάδειξη του πολιτισμού και του αθλητισμού της Κέρκυρας με την διοργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και αθλητικών διοργανώσεων. 
Η στήριξη των ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερες ανάγκες και η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους.
Η  προώθηση και ενίσχυση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών.
Η προώθηση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.     
Η προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η  ενίσχυση της ποιοτικής διαβίωσης των κατοίκων της Κέρκυρας.
Η  ενίσχυση της τοπικής και της «πράσινης» επιχειρηματικότητας στην Κέρκυρα σύμφωνα με τις νέες τάσεις και την μεσογειακή κουλτούρα.
Άλλοι στόχοι της Μ.Κ.Ο. είναι:
Η ομοσπονδιοποίηση και δικτύωση εθελοντικών οργανώσεων και πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, του πολιτισμού, της οικοπροστασίας και της οικοανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα με στόχο τις πράσινες πόλεις, την πράσινη επιχειρηματικότητα, την προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης βιολογικής καλλιέργειας.
Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης για όλους τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα.
Η δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν μη κερδοσκοπικούς φορείς για την ανάπτυξη της πράσινης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Η συνεργασία με δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς μηχανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της Μ.Κ.Ο. είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης.
Η ένωση των προσπαθειών, η συνεργασία, η ομοσπονδιοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και πολιτών για την οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων.
Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων υποδομής για την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα οικολογικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, και ειδικότερα του αγροτουρισμού, οικοπάρκων, κατασκηνώσεων κ.λ.π. με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
Παράλληλα, η Μ.Κ.Ο. μπορεί να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η ένωση και δικτύωση των τοπικών καταναλωτικών οργανώσεων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διάδοση της υγιεινής διατροφής και την προώθηση των βιολογικών προϊόντων στις διατροφικές συνήθειες.
Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές της δράσης στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, με μέσα την οριζόντια επικοινωνία τη δικτύωση και τη συμβουλευτική στα πλαίσια των συλλογικών οργανώσεων που αντιπροσωπεύονται στο παρόν καταστατικό.
Για το λόγο αυτό η Μ.Κ.Ο. σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλης στο διαδίκτυο (Portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των προγραμμάτων πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.
Έτσι ο ρόλος της Μ.Κ.Ο θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός στη διαχείριση των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια και από άλλες Μ.Κ.Ο. , ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.
Η ανάπτυξη της συνεργασίας οικολόγων και βιοκαταναλωτών της Ελλάδας και του εξωτερικού με παραγωγούς και βιοκαλλιεργητές της Κέρκυρας με σκοπό την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών προώθησης της παραγωγής προϊόντων της υγιεινής διατροφής.
Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Η δημιουργία οικοκοινοτήτων στην ύπαιθρο για την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων και για τη φιλοξενία των μελών και φίλων της οργάνωσης στις εγκαταστάσεις της.
Η ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με βάση τα πολιτιστικά διαθέσιμα της Κέρκυρας, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιδιωτικές συλλογές, λογοτεχνία – συγγραφείς, λαϊκά δρώμενα – πανηγύρια.
Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων.
Βασικό μέσο για την επίτευξη στόχων είναι η παροχή συμβουλευτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η επικοινωνία και η επιστημονική υποστήριξη όλων των συνεργαζόμενων Μ.Κ.Ο., Δήμων και δημοσίων οργανισμών, που μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού σε προγράμματα για τις «πράσινες πόλεις».
Η γνήσια εκπροσώπηση, η ομοσπονδιοποίηση και δικτύωση εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικοπροστασίας, οικοανάπτυξης του πολιτισμού της καταναλωτικής πίστης, ποιότητας ζωής και ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και δράση τους.
Να συντονίζει τις ενέργειες των μελών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων.
Να δημιουργεί υποδομές για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την Πράσινη και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα.
Να εκπροσωπεί τους εθελοντές της Κέρκυρας και τις οργανώσεις τους, σε όλα τα γενικής φύσης μορφωτικού, τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού, πολιτιστικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση της θέσης των πολιτών.
Να αποκαταστήσει τη διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων που αφορούν την Μ.Κ.Ο.
Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.ά., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για τη μείωση της φτώχειας και της υστέρησης ομάδων πληθυσμού, καθώς και για την πρόσβαση των ομάδων αυτών στην κοινωνία της γνώσης.
Η Μ.Κ.Ο. θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, το δίκτυο θα μπορεί να συμμετέχει και σε συνεργασία με άλλα δίκτυα σε υποβολές προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή και ειδικότερα για τη δημιουργία πάρκων δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑμΕΑ.
Η δημιουργία, ενίσχυση και προώθηση κοινωνικών, οικολογικών, εθελοντικών και άλλων κινημάτων στα πλαίσια της διαμόρφωσης και ανάπτυξης της ιδέας της κοινωνίας των πολιτών στην Κέρκυρα.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε χώρες που πλήττονται από φυσικές και κοινωνικές αναταραχές.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων, πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.).
Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες και τους νέους.
Η σύναψη διακρατικών συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, οι οποίοι υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και η ανταλλαγή πληροφόρησης εμπειριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων.
Η προώθηση της αντίληψης για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών στην οικιακή οικονομία.
Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικτύων και των θεσμών αλληλεγγύης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.
Η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων.
Η ενθάρρυνση των διαδικασιών για την παραμονή των επιστημόνων στις περιφέρειες για την βελτίωση του βιοτικού και αναπτυξιακού τους επιπέδου.
Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας.
Στα πλαίσια αυτά η Μ.Κ.Ο. μπορεί:

·        Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό.

·        Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις.

·        Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.

·        Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

·        Να προβαίνει σε ενέργειες για:
Την έκδοση βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λ.π. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.
Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων.
Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρεία θα υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.


Άρθρο 7ο

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο.
Οι πόροι της Μ.Κ.Ο. προέρχονται από τις τακτικές συνεισφορές των εταίρων, από έκτακτες ενισχύσεις δωρεές ή χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η Μ.Κ.Ο. από την λειτουργία της. Ακόμα, από την εκπόνηση σχετικών μελετών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων από τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόμενο.
Κάθε μέλος της συνείσφερε το ποσό των 1 ευρώ ως αρχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 8ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μ.Κ.Ο.
Η Συντονιστική Γραμματεία είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής και συντονισμού των δράσεων της Μ.Κ.Ο. και απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη.
Η Συντονιστική Γραμματεία διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της Μ.Κ.Ο.. Οι συνεδριάσεις της είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ για την απαρτία απαιτείται η παρουσία έξι (6) μελών. Τα μέλη της Σ.Γ. δεν μπορούν να απουσιάσουν αδικαιολόγητα σε πάνω από 2 συνεχόμενες συνεδριάσεις και σε πάνω από τις μισές τον χρόνο.
Η Συντονιστική Γραμματεία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών για ετήσια θητεία. Η σταυροδοσία είναι ίση με το 1/3 του συνόλου των εκλεγόμενων. Μετά την εκλογή της συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη της τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η θητεία της λήγει με την συγκρότηση της επόμενης Σ.Γ.. Κάθε μέλος της Σ.Γ. μπορεί να ορίσει βοηθό του οποιοδήποτε μέλος της Μ.Κ.Ο. χωρίς όμως να τον καθιστά μέλος της Σ.Γ. και χωρίς να του δίνει δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της.
Ο Γραμματέας θα εκπροσωπεί την Μ.Κ.Ο., υπογράφοντας κάτω από την επωνυμία, έναντι κάθε τρίτου προσώπου φυσικού ή νομικού ή αρχής, δικαστικά και εξώδικα. Οι πράξεις του εκπροσώπου της εταιρείας που ενεργούνται υπό την επωνυμία της Μ.Κ.Ο. και για λογαριασμό της, την δεσμεύουν, εφόσον βρίσκονται εντός των πλαισίων που καθορίζονται από τον σκοπό της Μ.Κ.Ο..
Ο Γραμματέας, για περιπτώσεις κολλήματος ή προσωρινής αδυναμίας του, δικαιούται να ορίσει από την αρχή της θητείας του άλλο μέλος της Σ.Γ. ως γενικό αναπληρωτή του ή να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος της Σ.Γ. για τη διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή αντιπροσωπευτικών πράξεων. Αν δεν έχει ορίσει αντικαθίσταται από την Σ.Γ. ενεργούσα συλλογικά. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαχειριστή – εκπροσώπου (Γραμματέα) από αρμόδια αρχή.
Ο Γραμματέας συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Γραμματείας μετά από πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα. Συνεδρίαση μπορεί να συγκαλέσει και οποιοδήποτε άλλο μέλος της Συντονιστικής Γραμματείας με την ίδια διαδικασία.
Ο Γραμματέας συγκαλεί και τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των οικονομικών της Μ.Κ.Ο. και για το ταμείο. Έχει την ευθύνη προς τρίτους για οικονομικά θέματα καθώς και για την είσπραξη των εσόδων από κάθε πηγή και των πληρωμών προς τρίτους. Ο Ταμίας διατηρεί και τα οικονομικά βιβλία και στοιχεία της Μ.Κ.Ο..
Γραμματέας και Ταμίας μπορούν να αναλάβουν άτομα που δεν έχουν στο ιστορικό τους καταδίκες για οικονομικά εγκλήματα, το οποίο και δηλώνουν υπεύθυνα. Τα οικονομικά τους στοιχεία πρέπει να είναι δημόσια.

Άρθρο 9ο

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τη νέα Συντονιστική Γραμματεία, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς λειτουργίας και τροποποιεί το παρόν καταστατικό, καθώς επίσης και καθορίζει το ποσό της ετήσιας συνεισφοράς των μελών της Μ.Κ.Ο.. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συνιστά και το ανώτατο όργανο της Μ.Κ.Ο.. Επιλύει και ρυθμίζει όλα τα θεσμικά, διοικητικά και οργανωτικά θέματα της εταιρείας. Έχει δικαίωμα να διακόψει, να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση της Συντονιστικής Γραμματείας.
Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και τους διαχειριστές. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Μ.Κ.Ο. και 6 μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας.
Ετησίως πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 4 Γενικές Συνελεύσεις εκ των οποίων η μία τον πρώτο μήνα κάθε έτους με υποχρεωτικά θέματα την παρουσίαση του ισολογισμού του προηγούμενου, την οργάνωση των δράσεων του νέου έτους και την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη της νέας Σ.Γ.. Εξαιρετικά η Γ.Σ. του Ιανουαρίου του 2011 δεν θα προκηρύξει εκλογές.

Άρθρο 10ο

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που έχει την ελληνική ιθαγένεια ή κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Εισδοχή νέων μελών στην Μ.Κ.Ο. είναι δυνατή με πρόταση δύο μελών και έγκριση από την Σ.Γ.. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται για την είσοδό του στην Μ.Κ.Ο. να αποδεχτεί υπεύθυνα και εγγράφως το παρόν καταστατικό και τις αρχές της εταιρείας και να καταβάλει χρηματικό ποσό ίσο με την αρχική εισφορά των ιδρυτικών μελών.
Η Σ.Γ. μπορεί να διαγράψει από την Μ.Κ.Ο. μέλος της εταιρείας με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ., εφόσον η δράση του παρεμποδίζει τη λειτουργία της ή παραβιάζει το καταστατικό της ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.
Απαγορεύεται η μεταβίβαση εκ μέρους μέλους της συμμετοχής του σε τρίτους.
Η αποχώρηση μέλους γίνεται με έγγραφη δήλωση του προς την Σ.Γ. την οποία και αποδέχεται η τελευταία.

Άρθρο 11ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Όλα τα μέλη συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου, ψήφου και εκλογής στα όργανα της Μ.Κ.Ο..
Όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας τα οποία είναι δημόσια.
Όλα τα μέλη δικαιούνται να έχουν πλήρη ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων και τις δράσεις της Μ.Κ.Ο..
Κάθε μέλος μπορεί να καταγγείλει εγγράφως άλλο μέλος στην Σ.Γ. για συμπεριφορά αντίθετη με το παρόν καταστατικό, τις αρχές και τους σκοπούς της Μ.Κ.Ο. και για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους.
Κάθε μέλος της Μ.Κ.Ο. μπορεί επίσης να καταγγείλει κάθε μέλος της Σ.Γ για τους ίδιους λόγους, αλλά και για την επιμέλεια που επιδεικνύει στην διαχείριση των υποθέσεων της Μ.Κ.Ο..
6 μέλη μπορούν να ζητήσουν από τον Γραμματέα την σύγκληση Γ.Σ.
Όλα τα μέλη υποχρεούνται σε μηνιαία συνδρομή ύψους 2 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Σ.Γ.. Οι συνδρομές δίνονται στον ταμία ο οποίος κόβει απόδειξη πληρωμής και τις καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό. Είναι δυνατή και η απευθείας κατάθεση σε λογαριασμό της Μ.Κ.Ο..
Όλα τα μέλη υποχρεούνται να σέβονται το παρόν καταστατικό, τις αρχές και τους σκοπούς της Μ.Κ.Ο. και να είναι επιμελή στις υποχρεώσεις τους προς αυτήν.
Τα μέλη της Μ.Κ.Ο. οφείλουν να δείχνουν την μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη (οικονομική, κοινωνική, πολιτική κλπ) μεταξύ τους σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της Μ.Κ.Ο..
Τα μέλη της Σ.Γ. οφείλουν επιπλέον να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Μ.Κ.Ο. με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια.
Η ιδιότητα του μέλους είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε υποψηφιότητα σε εκλογική διαδικασία εκτός αν αυτή εγκρίνεται από την Γ.Σ. σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της εταιρείας.


Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Τις καταγγελίες του άρθρου 10 εξετάζει σε πρώτο βαθμό η Σ.Γ. αποφασίζοντας με απλή πλειοψηφία. Μπορεί να επιβάλλει προσωρινή στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους ή οριστική διαγραφή του. Αν είναι μέλος της Σ.Γ. μπορεί να του επιβληθεί προσωρινή ή και οριστική έκπτωση από τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή αμφιβολιών η απόφαση είναι υπέρ του καταγγελλομένου.

Σε δεύτερο βαθμό εξετάζεται από την Γ.Σ. την οποία συγκαλεί ο Γραμματέας μετά από αίτημα του καταγγελλόμενου ή του καταγγέλλοντος. Η Γ.Σ. αποφασίζει όπως η Σ.Γ. στην προηγούμενη παράγραφο.


Άρθρο 13ο

Σε περίπτωση θανάτου, καταγγελίας μέλους, πτωχεύσεως, διαγραφής μέλους, η εταιρεία συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων.
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη της Σ.Γ. εκπέσει από τα καθήκοντά του ή παραιτηθεί ή πτωχεύσει ή του επιβληθεί στέρηση πολικών δικαιωμάτων ή τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο νομικής ή φυσικής αδυναμίας δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, υποκαθίσταται από τον ή τους επιλαχόντες. Αν τα μέλη της Σ.Γ. που πρέπει να αντικατασταθούν είναι πάνω από 4 γίνονται εκ νέου εκλογές. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί επιλαχόντες γίνονται εκλογές για την ανάδειξη μόνο των μελών που λείπουν.

Άρθρο 14ο

Η Μ.Κ.Ο. δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ., αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετά την κατά νόμο δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή μετά τη λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τους σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της Μ.Κ.Ο. δεν διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα περιουσιακά της στοιχεία διανέμονται σε φορείς και ιδρύματα της περιοχής σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της εταιρείας και μετά από απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 15ο

Η Μ.Κ.Ο. μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού από συνεργάτες ή μέλη που θα λειτουργούν κάτω από τις αποφάσεις της, τους σκοπούς της και τον κανονισμό λειτουργίας της. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της η Μ.Κ.Ο. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με τρίτους.
Άρθρο 16ο

Η Μ.Κ.Ο.  με τη λήξη τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση που συντελείται σύμφωνα με τους νόμους. Αν δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, χρέη εκκαθαριστών εκτελεί η Συντονιστική Γραμματεία του χρόνου λήξεως της θητείας.

Άρθρο 17ο

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η Σ.Γ. υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσης όταν λήγει.
Όλες οι δαπάνες που έχουν ενεργηθεί από τα μέλη για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ίδρυσης της Μ.Κ.Ο., αναγνωρίζονται ως δαπάνες της και πρέπει να καταχωρηθούν αμέσως στα επίσημα βιβλία της.

Άρθρο 18ο

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Μ.Κ.Ο. πρέπει να διατηρεί ένα βιβλίο μελών όπου θα καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο τόπος κατοικίας, όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, ο χρόνος εισόδου στην Μ.Κ.Ο. και οι τυχόν εκλογές του σε όργανα της Μ.Κ.Ο..
Η Μ.Κ.Ο. πρέπει να διατηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων για τις συνεδριάσεις της Σ.Γ. και της Γ.Σ., καθώς και των εκλογικών διαδικασιών με την σχετική ένδειξη για το καθένα.
Η Μ.Κ.Ο. πρέπει να διατηρεί και τα οριζόμενα από το νόμο βιβλία και στοιχεία.

Άρθρο 19ο

Η Μ.Κ.Ο. διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών του Σ.Γ. και των 2/3 των μελών, να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο


Άρθρο 20ο

Μεταβατική διάταξη
Η πρώτη Συντονιστική Γραμματεία της Μ.Κ.Ο. ύστερα από την εκλογή της από την Γενική Συνέλευση ορίζεται ως εξής:
·       1)  Γραμματέας :Σπυρίδων Κουλούρης
·       2)  Ταμίας :Ανδριάνα Σταύρου
·       3)  Μέλος :Ελένη Ρώσση
·       4)  Μέλος :Μάρκος Βάπτισμας
·       5)  Μέλος :Γεράσιμος Ζάχος
·       6)  Μέλος :Μαρία Ανωγιάτη
·       7)  Μέλος :Αιμίλιος Σαλβάνος
·       8)  Μέλος :Όλγα Σταύρου
·       9)  Mέλος :Κωνσταντίνος Κρόκος
2 σχόλια:

 1. εδω πιστευω πως μπορει να σχολιασει οποιος επιθυμει να γινει μελος της ΜΚΟ σχετικα με την αιτηση εγγραφης του,η να ρωτησει τυχων αποριες υπαρχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα , Πως μπορούμε να ιδρύσυμε ένα παράρτημα της ΜΚΟ
   στην Αθήνα ?????

   Διαγραφή